Učíme sa Bibliu - Žena nesmie čítať čítania pred oltárom!

 

Dnešný feminizmom napáchnutý svet sa votrel aj do svätej Cirkvi - teda aspoň do tej časti, ktorá podľahla modernizmu a novej omši. Dnes sa udomácnil v Cirkvi fenomén neznámy - žena číta čítania, epištoly pred oltárom. Spôsob príchodu pred oltár nebudeme komentovať, dnes sa z toho urobil iba akýsi úklon hlavou - tak málo si dnešný človek ctí Krista, že už neskláňa kolená. Po takomto úklone hlavou prichádza žena pred oltár - samozrejme obrátená Bohu chrbtom a číta čítania. Cirkev niečo takéto nepozná, nikdy nepoznala.

 

Písmo Sväté hovorí toto:

 

Ako vo všetkých cirkvách u svätých, ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. 1Kor 14:33-34

 

Pre dnešný hriechom skazený Sodomský svet, je tento verš na veľké zhrozenie sa a zaostalosť. Cirkev však toto nariadenie Svätého Pavla rešpektovala celé veky. Nová Cirkev ktorá prichádza po Vatikánskom koncile, obracia nielen vieru naruby, ale aj samotné Slovo Boha. Vysmieva sa nová liturgia Bohu? Svätý Pavol pokračuje:

 

Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. 1Kor 14:35

 

Samozrejme zhromaždenie je Cirkev - tak sa jej hovorilo v ranných časoch, keď sa zhromažďovali  kresťania na liturgii. Tu Pavol nabáda k tomu, aby žena mlčala a keď niečomu nerozumie, aby sa nepúšťala do debát, do mudrovania, ale aby sa doma opýtala svojho muža. Prečo?

 

Pavol akoby rozlišoval medzi tým, čo má muž ako prednosť a v čom má prednosť žena. Muž má prednosť v premýšľaní a zvažovaní. Žena naopak koná viac - emocionálne. Muž nekoná príliš emocionálne ak ide o vážne veci - veľa nad tým premýšľa. A práve toto bol kameň úrazu už v raji. Satan nešiel za Adamom s požiadavkou zjesť zakázané ovocie, ale ide za Evou. Eva dáva na pocity, Adam na rozumnosť. Niežeby sme chceli niečo vyzdvihovať, ale vidíme v praxi múdrosť Božieho Slova keď nariaďuje Boh žene, aby sa pýtala muža na dôležité rozhodnutia. Satan neriskoval Adama, ale dal na emocionalitu ženy. Adam zase zaslepený láskou k Eve, nechal sa zviesť tiež. Obaja sa potom vyhovárali - Adam na Evu, Eva na hada. Miesto priznania si hriechu, sa obaja chceli ospravedlniť sami, čo je Bohu odporné. Písmo o tomto hovorí:

 

Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 1Tim 2:13-14

 

Tento poriadok je dnes úplne zničený. Dnes diabol zasial tak silné semená klamstva, že si svet myslí že je správne dávať na rovnakú úroveň ženu a muža bez ohľadu práce, funkcie, náročnosti úloh, záťaže a podobne. Dnes ženy musia byť rovné mužom a tak nie je divu že existujú murárky, maliarky, vodičky autobusov, a tento trend sa preniesol aj do Cirkvi a preto by bolo diskrimináciou, keby dnes žena nemohla podobne ako muž - sa postaviť pred oltár a čítať čítania. Cirkev dnes chce ísť ešte ďalej a chce svätiť ženy, ako je tomu u heretických protestantov. Žena má inde výhradne právo vládnuť, muž má zase inde - tak stojí Boží poriadok, ktorý sa dnes likviduje zo dňa na deň a ľudia bez Božieho Slova, ktoré je svetlom v tomto temnom svete, upadajú do zmätkov bez ohľadu pohlaví. 

 

Panna Mária je nám veľkým vzorom

 

Mnohé ženy sa môžu cítiť dotknuté. Ale nech si vezmú obraz našej nebeskej Matky. V Písme Svätom sa takmer neobjavuje, zvlášť po odchode nášho Pána na nebesia. Iba malá zmienka v skutkoch apoštolských, že Mária bola s učeníkmi na modlitbách - inak nič. Panna Mária si verne plnila túto poddajnú povinnosť ženy, vedela čo je to pokora a tichosť. Tak málo o nej Písmo svedčí a po jej smrti ju tak vysoko Pán Boh povýšil. Ako asi povýši Boh ženy ktoré sa nechcú pokoriť, ktoré nehľadajú Božiu slávu ale svoju?!

 

Muž sa musí podriadiť Kristovi

 

Samozrejme ak by sme si mysleli, že muž akýmsi pánom, nech sa nedá mýliť. Pavol nám k tomu hovorí:

 

Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Ef 5:20-24

 

Boh nariadil Cirkvi aj svetu hierarchiu - nie demokraciu ako je tomu dnes. Muž sa má podriadiť Kristovi, žena mužovi. Ale ťažko sa žena podriadi takému mužovi, ktorý sa nepodriaďuje Kristovi, alebo vôbec nikomu, ako je to v dnešných dobách, kde sú muži svojvoľnícki. Preto žijeme v dobe zmätku, pretože už od malička nás učí spoločnosť, ktorá zakryla jediné svetlo - Božie Slovo - že všetci ľudia si majú byť rovní, žiť v bratstve, je jedno v akom vierovyznaní - a slobodne - ako sa komu páči. Táto antitrojica - rovnosť, bratstvo, sloboda (slobodomurárske heslo), urobila dnes z ľudí hlúpych naivných rojkov, ktorí nemyslia na večnosť, na Boha, ale sa starajú o svoje malé pozemky, ktoré im budú smrťou vzaté. 

 

Tradičná omša (tiež východný obrad) nepripúšťa niečo také, aby žena predstupovala pred oltár a čítala čítania. Cirkev poznala Písmo Sväté, Slovo samotného Boha a podľa toho aj vytvorila nadpozemskú liturgiu. Cirkev po koncile, kde vo vnútri zasadli nepriatelia Cirkvi vytvorili všetko tak, aby to bolo postavené na hlavu. Aj keď pre neznalých ľudí sa zdá, že nová omša je podobná tradičnej - ide o veľký omyl. Satan dobre vie, že nie je potrebné meniť veľké veci - stačia malé nepatrné zmeny, aby viera ľudí upadla od Boha do svetskosti. A práve nová omša je majstrom maličkostí, ktoré sa vysmievajú Bohu, ako je tomu i u žien pred oltárom.

 

Nuž, ale koľko ľudí nepozná svetlo - Boha a Jeho Sväté slovo a keď počujú že sa budú svätiť ženy tak si povedia - správne! Sú odkázaní na svoj zatemnený rozum hriechom a bez svetla Božieho slova sa im to zdá dobré - tak - ako sa zdalo dobré zjesť ovocie z Raja...